Search form

Mak ma Peba 14:4

4Re nɨnda rɨgap tina mɨle yɨr yongo, ton ket komliu aukɨto dɨde towalenggyam yɨt b'ɨsateno da, “Nangga pae ton jabakɨpɨnd onggɨtyam ngɨrangngɨrang gaya yesomneny?