Search form

Mak ma Peba 14:41

41Ɨngkek ket Yesu b'usaya nowam yɨr opmitam yikonj. Ɨ re ɨtendonj towa pɨlwa, Ton ten amninonj da, “Wɨn yutunga dɨde wɨram nasim dadal wekenyɨt. Omandemb seg aina! Wɨn ke ɨte ke ik. Yɨpa rɨga ke Rɨgamna B'ɨga tɨb yii negɨr mɨle rɨga wa yɨm kumb wa.