Search form

Mak ma Peba 14:43

Rɨgap Yesund Yɨmɨnd Yusunato

(Mat 26:47-56; Luk 22:47-53; Yoan 18:3-12)

43Ɨ ket onggɨt wɨnɨnd re Yesu dɨdea yɨt opurenand yɨbnonj, Twelp (12) b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga Yudas ikonj yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga ɨ dɨde Ju rɨga waina elda rɨga wa pɨlke yɨpand ukoi rɨga bobo kɨma yepiya re geja giri dɨde kibam yɨmɨnd teito.