Search form

Mak ma Peba 14:44

44Ɨ ɨtemb tɨb iyoi rɨga, Yudas kea towa pɨlwa wumɨr yoramitonj da, “Ra yena ra kon ikwasɨn dor omongnena kɨma, ɨtemb jɨ rɨga. Sɨ wɨn Tin b'obogɨl emorkya, ɨ ewatɨnti yɨr ɨpka iya dor.”