Search form

Mak ma Peba 14:47

47Ajɨ onggɨt wɨnɨnd Yesu kɨma owɨnki rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat tina geja giri yɨtrɨngatonj metkak ke, ɨ ket yɨna mopyam sɨ rɨgamna wɨko rɨga ma yɨpa yɨpya rom yɨpmarkitonj dɨde ket gou wa ɨsendonj.