Search form

Mak ma Peba 14:48

48Ɨ ket Yesu opimemb rɨga amninonj da, “Ma wɨn Kena okatam notupya geja giri dɨde kibam kɨma odede wɨp rɨngma ra wɨn raskol rɨga okasya?