Search form

Mak ma Peba 14:49

49Bibɨr weanjweanj Kon wen ouyaenand nɨbnenenyɨmɨn yɨnametɨnd, ajɨ wɨn maka Ken yɨmɨnd nusunasma. Ajɨ yu wɨn odede nenegɨr nya ke Ken nokasya, nokɨm da ɨdenat opimemb yɨna peba yɨtkak rɨrɨrkɨp taukanj.”