Search form

Mak ma Peba 14:5

5Mop nokɨp rako men onggɨtyam ngɨrangngɨrang gaya yosogu, keakoa men rɨrɨr na ukoijog wulkɨp yokasu rɨka ama wan tausɨn eit andred (1,800) ɨ nɨnda tumɨnd Kina dɨde ket agonindam nɨnda gasa kesa rɨga wa.”