Search form

Mak ma Peba 14:51

51Onggɨt wɨnɨnd yɨpa sisɨl rɨgat Yesund yɨmta yundokonj, ɨ dɨde ton makwa nangga na b'ikiti yowamonj, ajɨ ɨna labalaba ke tina jɨ b'ɨkangɨndi yɨbnonj. Ɨ rɨgap kea tin yokato labalaband.