Search form

Mak ma Peba 14:53

Yesu Onyitonj Ju Rɨga waina Memba Wɨpɨnd

(Mat 26:57-68; Luk 22:54-55, 63-71; Yoan 18:13-14, 19-24)

53Ɨ re rɨgap Yesund yiyo yɨna mopyam sɨ rɨgam pɨlwa, komkesa yɨna mopyam sɨ rɨga, Ju rɨga waina elda rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga yɨpand b'eomkurto.