Search form

Mak ma Peba 14:54

54Ɨ Petro kea Yesund pajapaja yɨmta undoka yiyonj, ngɨrpu ama re yɨna mopyam sɨ rɨga ma met kara mora dunda wa. Ɨ ton ket nɨnda yɨnamet yɨr ɨpka rɨga kɨma yɨpand omitonj dɨde ket wul wusɨnd gɨbɨl b'ɨrnand yɨbnonj.