Search form

Mak ma Peba 14:55

55Ɨ re kot yɨpangendo, yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde komkesa Ju rɨga waina Sanedrin membap Yesund ongandam nya oraka eyento. Ajɨ makwa adarkɨto negɨr yɨtkak Yesum gatab.