Search form

Mak ma Peba 14:58

58Sɨ ton odede apurento da, “Sɨn Tina opurena utkundonda odedemb da, ‘Ɨta Kon demb rɨgaina yɨm ke orangi yɨnamet iporken dem, ɨ ket nowa bibɨr wɨngɨrɨnd Kon ɨta yɨpa b'enga yɨnamet orangen dem, sɨ ɨtemb met ra ma rɨgaina yɨm ke omnɨki e dem.’”