Search form

Mak ma Peba 14:60

60Seg re ket yɨna mopyam sɨ rɨga onyitonj rɨga wa wɨpɨnd, ton ket Yesund yerkitonj da, “Nangga pae Man maka mɨra nomninyɨt? Ropim Mor pɨlke yɨt onggɨtyam negɨr yɨr ungata yɨt gatab rɨnte re nɨmog rɨgap Mor pɨlwa iya?”