Search form

Mak ma Peba 14:61

61Ajɨ Yesu re mumakesa na yɨbnonj dɨde rawɨr kwa Ton mɨra amninonj. Sɨ b'usaya kwa yɨna mopyam sɨ rɨgat Tin yerkitonj ket da, “Rɨngma, Man Keriso, Godɨmna B'ɨga et yena re rɨgap yewangaenenyi?”