Search form

Mak ma Peba 14:62

62Ɨ ket Yesu mɨra yomnonj da, “Kon ɨtemb rɨga.

Wɨn ɨta Rɨgamna B'ɨga yɨr ongya

omiti Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨgamna yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd

ɨ kwa menonɨnd moi kumbɨnd wub kumb ke.”