Search form

Mak ma Peba 14:64

64Wɨn kea Tina Godɨnd ɨsadrena yɨt utkunjya. Rɨdede im wɨn singi aindam Ti gatab?” Seg ket komkesa rɨgap towaina negɨr ma b'ɨsagɨka omni yɨt ke yomneno Yesund ongandam.