Search form

Mak ma Peba 14:65

65Ɨ ket nɨnda rɨgap Yesund kea auya ɨtmanda yiyeno, ɨ Tina wɨp yutwangko dɨde yipowo towaina yɨmkɨk ke odede yɨt kɨma da, “Yepim mipoi? Wumɨr nomnine!” Ɨ yɨnamet yɨr ɨpka rɨgap toda kwa Tin ipowa kɨma yokato.