Search form

Mak ma Peba 14:66

Petro Yesund Yoenonj

(Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Yoan 18:15-18, 25-27)

66Re Petro yɨna mopyam sɨ rɨga ma met kara wɨngɨrɨnd kot aba wa yɨbnonj, yɨpa yɨna mopyam sɨ rɨga ma wɨko ngɨmngai tikonj ti pɨlwa.