Search form

Mak ma Peba 14:67

67Re ket ton Petrond yɨr ɨpka yiyenonj gɨbɨl b'ɨrnand wul wusɨnd, ɨ ket kwa ton tina wɨp b'obogɨl yɨtapnenonj, ɨ yomnonj da, “Man yɨpa onggɨt Najaret tunggam, Yesu kɨma wɨmena rɨga et.”