Search form

Mak ma Peba 14:7

7Mop nokɨp gasa kesa rɨga opima wɨn kɨma wekeneny ita wɨnɨnd. Sɨ ra wɨn singi taindam b'ogɨl gasa ke ten yɨm okaenam, wɨn rɨrɨr im ita wɨnɨnd omnɨkam. Ajɨ Kon ma ɨta ita wɨnɨnd wɨn kɨma nɨtɨbnenenyɨn.