Search form

Mak ma Peba 14:70

70Ɨ Petro ket b'usaya b'aenonj. Seg sobijog wɨn kak ke rɨga yepiya re owɨnki wekenonj ti wuswusɨnd Petrond yomno da, “Ɨmɨnjog e man yɨpa Tina yɨmta undoka rɨga et, mop nokɨp madaka yɨpa Galili rɨga et.”