Search form

Mak ma Peba 14:71

71Ajɨ Petro odede negɨr yɨt ke yɨt yotomonj da, “Ra kon b'atɨnygɨnenyɨn, kon God ma sake ɨta okasɨn dem,” dɨde Yesum gatab danda kɨma tɨrɨr yɨt ke b'aenonj da, “Kon ma wumɨr en emb jɨ rɨga ya gatab im re wɨn apurenindam.”