Search form

Mak ma Peba 14:72

72Seg ket odenja pauro nɨmogɨm ara yikenonj, sɨ Petro ket kea nony aukonj yɨtkak rɨna re Yesu apureninyɨm ti gatab da, “Yu sɨwɨny yɨmta kena pauro nɨmogɨm ara tuweny dor, ajɨ man naska Ken ɨta nowapyam notiyenyɨt dor.” Ɨ ton ket ukoi gar bebɨg awonj dɨde yii nena ket yindonj.