Search form

Mak ma Peba 14:9

9Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da rokate ra God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenenyi dem komkesa gowukoyɨnd, onggɨt konggamna omnɨki mɨle daka kwa ɨta usenenyi dem tinɨm nony iyenam.”