Search form

Mak ma Peba 15

Pilatomna B'ɨsagɨka Omni Yɨt Yesund Ongandam

(Mat 27:1-2, 11-26; Luk 23:1-5, 13-25; Yoan 18:28-38)

1Ɨ ɨsparki ke sɨtawarjogɨnd, odenja yɨna mopyam sɨ rɨgap, Ju rɨga waina elda rɨga ɨ Ju rɨga waina gog

ouyaena rɨga ɨ dɨde komkesa Ju rɨga waina Sanedrin memba kɨma yɨpand yɨt ɨglenena seg aukɨto dɨde ket yɨt yɨmjato. Seg re ket ton ket Yesund yɨjobɨko ɨ yiyo ɨ dɨde ket Pilatom yɨm kumb wa yoramito. 2Ɨ Pilato Yesund yerkitonj da, “Ma Man Ju rɨga waina king et?” Ɨ Yesu mɨra yomnonj da, “Owɨ, kemb man mindenyɨt.” 3Ɨ kwa yɨna mopyam sɨ rɨgap Pilatond jogjog negɨr yɨt ke yɨt yugwateno Yesum gatab. 4Sɨ Pilato b'usaya Yesund yerkitonj da, “Nangga pae Man maka mɨra nomninyɨt? Man yɨr de, komkesa towaina negɨr yɨt rɨnsim re ton kor pɨlwa eyenanj Mor gatab b'ɨsagɨkam?” 5Ajɨ Yesu makwa ngai mɨra yomnonj, ɨ Pilato kɨd kesa dɨde nonysɨpsɨp na awonj.

6Ita Ju rɨga Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam wɨnɨnd Pilato yɨpayɨpa sɨbɨbmet rɨga apekeninonj Ju rɨga wa pɨlwa towaina b'arkita rɨrɨrɨnd. Ɨtemb re Pilatom get ke mɨle naemb jɨ yɨbnawonj. 7Ɨ onggɨt wɨnɨnd, nɨnda sɨbɨbmet rɨga kea wekenonj yepiya re soro kɨma bebɨg mɨle yomnɨko ukoi nyɨ rɨga kɨma dɨde ton kea nɨnda rɨga angandto onggɨt gejand. Ɨ towa wɨngɨrɨnd yɨpa Ju rɨga nyɨ da Baraba, toda kea sɨbɨbmet wa yɨbnonj. 8Ɨ rɨga bobo tuwonj Pilatom pɨlwa dɨde yerkito yɨpa sɨbɨbmet rɨga pɨta wa omnam onggɨtyam tina get ke mɨle ke. 9Sɨ Pilato mɨra amninonj da, “Wɨn singi im kon Ju rɨga wa King pɨta wa openjɨn?” 10Nangga pena Pilato odede b'arkita yoramitonj nokɨp ton nony ke wumɨr na da Ju rɨga waina membap Yesund iyi re nonyɨk b'ɨponena mapae ajɨ Ju rɨga wa pɨlɨnd re kea singi ebnawonj Tin opendam. 11Ajɨ yɨna mopyam sɨ rɨgapiya rɨga bobo engaento da Pilato Baraband openj ajɨ goro Yesund. 12Ɨ Pilato todaka ten mɨra amninonj da, “Sɨ wɨn kea naemb Banaband singi yomnya, sɨ daka nangga e kon omnɨken onggɨt Rɨgam pɨlɨnd yena re wɨn yogenaya da Ju rɨga waina King?” 13Seg ket ton rɨga b'usaya b'okta ara wuwenonj da, “Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke!” 14Ɨ Pilato towa yɨt etendainonj da, “Nangga pae? Nangga ukoi negɨr mɨle na yomnɨkɨm?” Ajɨ ton pumb wa b'okta kana ara yoikɨndeno da, “Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke!” 15Sɨ Pilato singi awonj Ju rɨga bobo nony rɨrɨr omnɨkam, ɨ ton ket Baraband towa apendawonj, ajɨ ton tina geja rɨga engainonj Yesund ti wɨpɨnd ɨraskam. Ɨ re ɨraska seg yomno, ton ket Tin towa yɨm kumb wa yoramitonj wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.

Geja Rɨgap Yesund Jɨ Malɨk Yomnɨko

(Mat 27:27-31; Yoan 19:2-3)

16Ɨ onggɨt geja rɨgap Yesund yiyo de Pilatom met wa, de onggɨt Ju rɨga waina gou yɨr ɨpka Roma gabmani mopyam rɨgamna wɨkopu met kara wɨngɨr wa, dɨde komkesa geja rɨga ara emokto yɨpand b'eomkitam. 17Ɨ ton ket Yesund king pɨla kuskus kobɨrgɨm yikito, ɨ dɨngdɨng kai dɨra pɨla yogauko dɨde ket Ti mopɨnd ɨtemb dɨra yikito kingɨmna dɨra pɨla Tin jɨ malɨk omnɨkam. 18Seg ton ket jɨ malɨk omnɨkam simesime yomno da, “Simesime! Ju rɨga wa king!” 19Ɨ dɨde ton Yesund mopɨnd ipowa yiyeno buskak ke, ɨ Tin auya ɨtmanda yiyeno, ɨ dɨde kwa Ti wɨpɨnd kumsos b'amka wuwenonj jɨ malɨk omnɨkam. 20Ɨ re ton Yesund jɨ malɨk omnɨka seg yomno, ton kea ɨtemb kuskus kobɨrgɨm yotokendawo dɨde ket Tinajog kobɨrgɨm yikoko, ngɨrpu Tin ket wɨp yiyo wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.

Yesund Wul B'agbagɨnd Yɨdrɨko

(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Yoan 19:17-27)

21Re Yesund yiyo, towa nyawɨnd yɨpa Kurene tunggam rɨga nyɨ da Simon, Aleksandro ake Rupo towa b'u, tin wɨpwɨp yomno sopapu tungg ke opantand. Ɨ ket geja rɨgap Simonɨnd danda kɨma yingawo Yesu ma wul b'agbag iyoyɨm, nokɨp Yesu ma rɨrɨr na ket awonj Tina wul b'agbag iyoyɨm de sukak wa. 22Ɨ ket Yesund wɨp yiyo yɨpa sukak wa tungg nyɨ da Golgota, engendena yɨtkak da “Uj Rɨgamna Mopkak Wɨmenapu Tungg”. 23Re ket ton onggɨt sukak wa opekto, geja rɨgap yokawo wain rɨna re mir kɨma yɨsleko. Mir re dɨmɨr okawa wulpoj e. Ajɨ Yesu b'ɨsayonj onggɨtyam wain onayam. 24-25Re sɨtawarɨnd nain (9) kɨlok awonj, ton ket Tina kobɨrgɨm atogɨkto ɨ ket wul b'agbagɨnd Tin nil ke yɨdrɨko. Seg ket, ton Yesu ma kobɨrgɨm ɨtaika eyento pes b'arena wɨba ke. 26Ɨ Yesu ma onganda mop nyɨ yɨrɨko Tina wul b'agbag pumb ke da,

“Ju rɨga wa king”.

27Ɨ kwa nɨmog negɨr raskol rɨga Yesu kɨma wul b'agbagɨnd edrɨko, yɨpa Tina yɨmjog yɨm tab ke ɨ yɨpa Tina sawai yɨm tab ke. 28(Awɨr e)+ 29Ɨ opandena rɨgap Yesund ugaga yiyeno mop b'uwongnena kɨma da, “Ɨ ɨte namb jɨ Man rɨga. Man re mindot da, ‘Ɨta yɨnamet iporken dem ɨ nowa bibɨr kɨma orangen dem.’ 30Sɨ molenggyam Man yɨrkokar b'akae! Dɨde kwa Molenggyam gou wa ae wul b'agbag kumb ke.” 31Ɨ kwa odede yɨpa wɨp nya ke yɨna mopyam sɨ rɨgap daka Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga kɨma yɨpand Yesund jɨ malɨk omnɨka yiyeno towa wɨngɨrɨnd da, “Ton nɨnda rɨga yɨrkokar akainonj, ajɨ Ton ma rɨrɨr e Tilenggyam yɨrkokar b'atkau.” 32Ɨ Yesund yomno da, “Keriso! Ju rɨga wa king! Man otade gou wa ae wul b'agbag kumb ke, nokɨm da ɨdenat sɨn yɨr motngu dɨde ket gar ke utkunda ke motkasu.” Ɨ dɨde osiemb nɨmog raskol yepiya re Yesu kɨma wul b'agbagɨnd ɨdrɨki ebnonda, toda kwa Yesund kea ugaga yiyenonda.

Yesu ma Uj Wul B'agbagɨnd

(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Yoan 19:28-30)

33Re lomtɨk awonj, sɨbɨbɨt kupka gowukoi yɨkangɨndonj, ngɨrpu ama re ket tri (3) kɨlok awonj sɨmana gatabɨnd. 34Re sɨmana gatab tri (3) kɨlok awonj, Yesu b'okta kana ara yikenonj da, “Eloi eloi lema sabaktani?+ —engendena yɨtkak da, ‘Kor B'u, Kor B'u, nangga pae Man kak nɨaet?’ 35Sɨ rɨga yepiya re Yesum wusɨnd owɨnki wekenonj, ton kea Yesumna yɨt utkundo, ɨ ton ket endento da, “Yɨr de! Onggɨt Rɨgat Eliya na ara yemok.” 36Ɨ yɨpa rɨga b'ɨtkonj ɨ ket nyɨ ɨngmatena ɨngmatena matres pɨla gasa ke onggɨt tokɨltokɨl ɨk besen wa yɨsonggonj, ɨ dɨde soksok buskak ke yɨponj, ɨ yurowatonj Yesumna tugɨm wa onayam. Ɨ ket onggɨt rɨgat amninonj da, “Tin yɨrara! Ma be men yɨr yangu Eliyand ɨta rɨka ik dor Tin gou wa omnam.” 37Seg Yesu ukoi kana ara yikenonj, ɨ ket uj awonj. 38Ɨ re Ton uj awonj, ukoi gutomgutom kobɨrgɨm rɨna re yɨnametɨnd ewɨrɨnti yɨbnenenonj yɨnayɨna pɨpmet dɨde yɨna pɨpmet ganggand, ɨnyɨnyɨnd b'ɨnyowendonj pumb ke ama re de gou wa. 39Ɨ re Yesu uj awonj, yɨpa Roma andred (100) geja rɨga mopyam Ti wɨp ke onyiti yɨbnonj yet re wɨko wɨp yomnonj opimemb nowa rɨga wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam. Sɨ re ton yɨr yongonj rɨdede wɨp na Yesu uj awonj, ton ket yindonj da, “Ɨtemb re rɨga ɨmɨnjog Godɨmna B'ɨga e.” 40-41Ɨ dɨde demb de kea nɨnda kongga daka pajapaja wekenonj Yesund yɨr ɨpkand. Sɨ onggɨt kongga wa wɨngɨrɨnd kea nowa kongga yepiya re Tin yɨmta undoka yiyeno dɨde Tin yɨm okawa yiyeno re Ton Galili eriya wa yɨbnenenonj, toda omanda wekenonj, opi re Magdala tunggam Mariya, sobijogyam Yakobo ake Yose towa mog Mariya, dɨde Salome. Ɨ kwa jogjog kongga yepiya re Ton kɨma yɨpand tuwonj de Yerusalem taun wa, toda kwa omanda wekenonj.

Yosep Yesu ma Ujgɨm Gop wa Yoramitonj

(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Yoan 19:38-42)

42Ɨ Yesu uj awonj re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena

bibɨrɨm B'angonjena Bibɨr nat.+ Ɨ re ket momta sɨ yimokonj, sɨ Yesumna ujgɨm eungitam gangga re kea kutjog na auka yikonj. 43Sɨ onggɨt penaemb Arimataya tunggam Yosep onyitonj Yesu ma ujgɨm eungitam. Ton re Ju rɨga waina Sanedrin memba wɨngɨrɨnd yɨpa ongwati rɨga na yɨbnonj dɨde kwa daka ton tilenggyam re God ma pumb tungg na yɨr yungaenenonj. Sɨ ton ket moga kesa awonj dɨde ket kea yikonj Pilatom pɨlwa, ngɨrpu ton ket tin yerkitonj Yesumna ujgɨm okatam. 44Ajɨ re Pilato yɨt utkundonj da Yesu kea uj awonj, ton kɨd kesa na awonj. Sɨ ton ket onggɨt andred (100) geja rɨga mopyamɨnd ara yemokonj yet re wɨp yomnonj wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam, dɨde ket tin yerkitonj da, “Ma, mɨnda kea Yesu kɨm uj ainy?” 45Re ket Pilato wumɨr yokatonj onggɨt andred (100) geja rɨga mopyamɨm pɨlke da “Kea uj ainy,” ton ket geja rɨga engainonj da, “Yesu ma ujgɨm yokawa.” 46Seg ket Yosep nɨnda rɨga kɨma bɨlbɨl kobɨrgɨm emdɨto, ɨ ket ujgɨm wul b'agbag kumb ke gou wa yɨjgendo dɨde ujgɨm kobɨrgɨm ke ponpon yomnɨko. Re ket seg, yiyo yɨpa gopmet wa rɨna re rɨgap gɨmo yɨund yesko, ɨ ket yoramito onggɨt gopmet wɨngɨr wa, ɨ dɨde ket ukoi gɨmo ururkena yiyo gopmet mora utwangkam.+ 47Magdala tunggam Mariya dɨde Yosem mog Mariya kea yɨr yongonda rɨkɨnd re Yesu ma ujgɨm yoramito.