Search form

Mak ma Peba 15:1

Pilatomna B'ɨsagɨka Omni Yɨt Yesund Ongandam

(Mat 27:1-2, 11-26; Luk 23:1-5, 13-25; Yoan 18:28-38)

1Ɨ ɨsparki ke sɨtawarjogɨnd, odenja yɨna mopyam sɨ rɨgap, Ju rɨga waina elda rɨga ɨ Ju rɨga waina gog

ouyaena rɨga ɨ dɨde komkesa Ju rɨga waina Sanedrin memba kɨma yɨpand yɨt ɨglenena seg aukɨto dɨde ket yɨt yɨmjato. Seg re ket ton ket Yesund yɨjobɨko ɨ yiyo ɨ dɨde ket Pilatom yɨm kumb wa yoramito.