Search form

Mak ma Peba 15:12

12Ɨ Pilato todaka ten mɨra amninonj da, “Sɨ wɨn kea naemb Banaband singi yomnya, sɨ daka nangga e kon omnɨken onggɨt Rɨgam pɨlɨnd yena re wɨn yogenaya da Ju rɨga waina King?”