Search form

Mak ma Peba 15:15

15Sɨ Pilato singi awonj Ju rɨga bobo nony rɨrɨr omnɨkam, ɨ ton ket Baraband towa apendawonj, ajɨ ton tina geja rɨga engainonj Yesund ti wɨpɨnd ɨraskam. Ɨ re ɨraska seg yomno, ton ket Tin towa yɨm kumb wa yoramitonj wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.