Search form

Mak ma Peba 15:16

Geja Rɨgap Yesund Jɨ Malɨk Yomnɨko

(Mat 27:27-31; Yoan 19:2-3)

16Ɨ onggɨt geja rɨgap Yesund yiyo de Pilatom met wa, de onggɨt Ju rɨga waina gou yɨr ɨpka Roma gabmani mopyam rɨgamna wɨkopu met kara wɨngɨr wa, dɨde komkesa geja rɨga ara emokto yɨpand b'eomkitam.