Search form

Mak ma Peba 15:17

17Ɨ ton ket Yesund king pɨla kuskus kobɨrgɨm yikito, ɨ dɨngdɨng kai dɨra pɨla yogauko dɨde ket Ti mopɨnd ɨtemb dɨra yikito kingɨmna dɨra pɨla Tin jɨ malɨk omnɨkam.