Search form

Mak ma Peba 15:19

19Ɨ dɨde ton Yesund mopɨnd ipowa yiyeno buskak ke, ɨ Tin auya ɨtmanda yiyeno, ɨ dɨde kwa Ti wɨpɨnd kumsos b'amka wuwenonj jɨ malɨk omnɨkam.