Search form

Mak ma Peba 15:20

20Ɨ re ton Yesund jɨ malɨk omnɨka seg yomno, ton kea ɨtemb kuskus kobɨrgɨm yotokendawo dɨde ket Tinajog kobɨrgɨm yikoko, ngɨrpu Tin ket wɨp yiyo wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.