Search form

Mak ma Peba 15:21

Yesund Wul B'agbagɨnd Yɨdrɨko

(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Yoan 19:17-27)

21Re Yesund yiyo, towa nyawɨnd yɨpa Kurene tunggam rɨga nyɨ da Simon, Aleksandro ake Rupo towa b'u, tin wɨpwɨp yomno sopapu tungg ke opantand. Ɨ ket geja rɨgap Simonɨnd danda kɨma yingawo Yesu ma wul b'agbag iyoyɨm, nokɨp Yesu ma rɨrɨr na ket awonj Tina wul b'agbag iyoyɨm de sukak wa.