Search form

Mak ma Peba 15:24-25

24-25Re sɨtawarɨnd nain (9) kɨlok awonj, ton ket Tina kobɨrgɨm atogɨkto ɨ ket wul b'agbagɨnd Tin nil ke yɨdrɨko. Seg ket, ton Yesu ma kobɨrgɨm ɨtaika eyento pes b'arena wɨba ke. 26Ɨ Yesu ma onganda mop nyɨ yɨrɨko Tina wul b'agbag pumb ke da,

“Ju rɨga wa king”.