Search form

Mak ma Peba 15:27

27Ɨ kwa nɨmog negɨr raskol rɨga Yesu kɨma wul b'agbagɨnd edrɨko, yɨpa Tina yɨmjog yɨm tab ke ɨ yɨpa Tina sawai yɨm tab ke.