Search form

Mak ma Peba 15:29

29Ɨ opandena rɨgap Yesund ugaga yiyeno mop b'uwongnena kɨma da, “Ɨ ɨte namb jɨ Man rɨga. Man re mindot da, ‘Ɨta yɨnamet iporken dem ɨ nowa bibɨr kɨma orangen dem.’