Search form

Mak ma Peba 15:31

31Ɨ kwa odede yɨpa wɨp nya ke yɨna mopyam sɨ rɨgap daka Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga kɨma yɨpand Yesund jɨ malɨk omnɨka yiyeno towa wɨngɨrɨnd da, “Ton nɨnda rɨga yɨrkokar akainonj, ajɨ Ton ma rɨrɨr e Tilenggyam yɨrkokar b'atkau.”