Search form

Mak ma Peba 15:32

32Ɨ Yesund yomno da, “Keriso! Ju rɨga wa king! Man otade gou wa ae wul b'agbag kumb ke, nokɨm da ɨdenat sɨn yɨr motngu dɨde ket gar ke utkunda ke motkasu.” Ɨ dɨde osiemb nɨmog raskol yepiya re Yesu kɨma wul b'agbagɨnd ɨdrɨki ebnonda, toda kwa Yesund kea ugaga yiyenonda.