Search form

Mak ma Peba 15:33

Yesu ma Uj Wul B'agbagɨnd

(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Yoan 19:28-30)

33Re lomtɨk awonj, sɨbɨbɨt kupka gowukoi yɨkangɨndonj, ngɨrpu ama re ket tri (3) kɨlok awonj sɨmana gatabɨnd.