Search form

Mak ma Peba 15:34

34Re sɨmana gatab tri (3) kɨlok awonj, Yesu b'okta kana ara yikenonj da, “Eloi eloi lema sabaktani?” —engendena yɨtkak da, ‘Kor B'u, Kor B'u, nangga pae Man kak nɨaet?’