Search form

Mak ma Peba 15:35

35Sɨ rɨga yepiya re Yesum wusɨnd owɨnki wekenonj, ton kea Yesumna yɨt utkundo, ɨ ton ket endento da, “Yɨr de! Onggɨt Rɨgat Eliya na ara yemok.”