Search form

Mak ma Peba 15:36

36Ɨ yɨpa rɨga b'ɨtkonj ɨ ket nyɨ ɨngmatena ɨngmatena matres pɨla gasa ke onggɨt tokɨltokɨl ɨk besen wa yɨsonggonj, ɨ dɨde soksok buskak ke yɨponj, ɨ yurowatonj Yesumna tugɨm wa onayam. Ɨ ket onggɨt rɨgat amninonj da, “Tin yɨrara! Ma be men yɨr yangu Eliyand ɨta rɨka ik dor Tin gou wa omnam.”