Search form

Mak ma Peba 15:38

38Ɨ re Ton uj awonj, ukoi gutomgutom kobɨrgɨm rɨna re yɨnametɨnd ewɨrɨnti yɨbnenenonj yɨnayɨna pɨpmet dɨde yɨna pɨpmet ganggand, ɨnyɨnyɨnd b'ɨnyowendonj pumb ke ama re de gou wa.