Search form

Mak ma Peba 15:39

39Ɨ re Yesu uj awonj, yɨpa Roma andred (100) geja rɨga mopyam Ti wɨp ke onyiti yɨbnonj yet re wɨko wɨp yomnonj opimemb nowa rɨga wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam. Sɨ re ton yɨr yongonj rɨdede wɨp na Yesu uj awonj, ton ket yindonj da, “Ɨtemb re rɨga ɨmɨnjog Godɨmna B'ɨga e.”