Search form

Mak ma Peba 15:4

4Sɨ Pilato b'usaya Yesund yerkitonj da, “Nangga pae Man maka mɨra nomninyɨt? Man yɨr de, komkesa towaina negɨr yɨt rɨnsim re ton kor pɨlwa eyenanj Mor gatab b'ɨsagɨkam?”