Search form

Mak ma Peba 15:40-41

40-41Ɨ dɨde demb de kea nɨnda kongga daka pajapaja wekenonj Yesund yɨr ɨpkand. Sɨ onggɨt kongga wa wɨngɨrɨnd kea nowa kongga yepiya re Tin yɨmta undoka yiyeno dɨde Tin yɨm okawa yiyeno re Ton Galili eriya wa yɨbnenenonj, toda omanda wekenonj, opi re Magdala tunggam Mariya, sobijogyam Yakobo ake Yose towa mog Mariya, dɨde Salome. Ɨ kwa jogjog kongga yepiya re Ton kɨma yɨpand tuwonj de Yerusalem taun wa, toda kwa omanda wekenonj.

Yosep Yesu ma Ujgɨm Gop wa Yoramitonj

(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Yoan 19:38-42)

42Ɨ Yesu uj awonj re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena

bibɨrɨm B'angonjena Bibɨr nat. Ɨ re ket momta sɨ yimokonj, sɨ Yesumna ujgɨm eungitam gangga re kea kutjog na auka yikonj.