Search form

Mak ma Peba 15:42

Yosep Yesu ma Ujgɨm Gop wa Yoramitonj

(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Yoan 19:38-42)

42Ɨ Yesu uj awonj re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena

bibɨrɨm B'angonjena Bibɨr nat. Ɨ re ket momta sɨ yimokonj, sɨ Yesumna ujgɨm eungitam gangga re kea kutjog na auka yikonj.