Search form

Mak ma Peba 15:44

44Ajɨ re Pilato yɨt utkundonj da Yesu kea uj awonj, ton kɨd kesa na awonj. Sɨ ton ket onggɨt andred (100) geja rɨga mopyamɨnd ara yemokonj yet re wɨp yomnonj wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam, dɨde ket tin yerkitonj da, “Ma, mɨnda kea Yesu kɨm uj ainy?”