Search form

Mak ma Peba 15:46

46Seg ket Yosep nɨnda rɨga kɨma bɨlbɨl kobɨrgɨm emdɨto, ɨ ket ujgɨm wul b'agbag kumb ke gou wa yɨjgendo dɨde ujgɨm kobɨrgɨm ke ponpon yomnɨko. Re ket seg, yiyo yɨpa gopmet wa rɨna re rɨgap gɨmo yɨund yesko, ɨ ket yoramito onggɨt gopmet wɨngɨr wa, ɨ dɨde ket ukoi gɨmo ururkena yiyo gopmet mora utwangkam.